مدیر عامل / هیأت مدیره


آستان قدس رضوی حسین نادری منش رئیس هیات مدیره
شرکت کارگزاری رضوی  حمیدرضا رحیمی عضو هیات مدیره
شرکت داروسازی ثامن  علی اکبر محمدی نایب رئیس هیات مدیره
سازمان اقتصادی رضوی   سید مهدی هاشمی نژاد اشرفی عضو هیات مدیره
 --  نادر مقصودی دماوندی عضو هیات مدیره
 -- مجید طبسی مدیرعامل