معرفی


بیش از یک دهه قبل، مطالعه بر روی تولید فاکتور هشت نوترکیب انسانی توسط گروهی از پژوهشگران برجسته دانشگاهی آغاز گردید. پس از چند سال تحقیق در آبان ماه 1387 شرکت سامان داروی هشتم با مأموریت تولید API تأسیس و پروژه فوق را تحت پوشش خود قرار اد و با سرمایه گذاری مناسب،ابتدا در مرکز رشد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران این طرح از مرحله آزمایشگاهی به تولید نیمه صنعتی رسید که پس از طی آزمایشات مطالعه بالینی و اخذ پروانه در پایان سال 1394، فاکتور هشت نو ترکیب انسانی با نام تجاری سافاکتو وارد بازار گردید و در اختیار بیماران نیازمند قرار گرفت.

به موازات اقدامات فوق از سال 1389 عملیات ساخت سایت تولید صنعتی در محل پارک علم و فناوری خراسان رضوی در شهر مشهد آغاز شد. این مجموعه در پایان سال 1395 آماده بهره برداری گردیده و امکان تولید محصولات متنوع بیوتکنولوژی را دارا می باشد.